domeniňizi gözläň

Köp sanly önüm modelleri we çäklendirilen web sahypasy sebäpli, zerur önümi tapmasaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Üstünlikleri

Birnäçe ýokary hilli kärhanalar bilen uzak möhletli gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Iň gowy satyjylar

Islendik ýeterlik ösen tehnologiýa jadydan aýrylmaz.

has giňişleýin gör
  • Biz hakda
  • Biz hakda

Warlot Elektrik Tehnologiýasy (Şanhaý) Ltd.degişli döwlet bölümleri tarapyndan tassyklanan we hasaba alnan ýokary tehnologiýaly kärhana.Biziň kompaniýamyz paýlanyş, lomaý we işewürlik hyzmatlaryny birleşdirýän çäklendirilen jogapkärçilikli kompaniýa we Siemens (Hytaý) sanly senagat toparynyň uzak möhletleýin paýlaýjy hyzmatdaşydyr.Kompaniýa esasan aşakdaky Siemens önümlerini paýlaýar: PLC programmirläp bolýan gözegçilik ediji, inwertor, sero dolandyryş we hereketlendiriji önümler, AC servo motor, adam maşyn interfeýsi we duýgur ekran, pes woltly we terminal elektrik paýlaýyş önümleri, motor gözegçiligi we gorag önümleri, senagat güýji üpjünçilik, senagat Ethernet alyş-çalyş enjamy we ş.m. Şol bir wagtyň özünde abb, Schneider, Omron, Mitsubishi we beýleki markalary hem satýarys.Biziň kompaniýamyz köp maýa we tehniki güýji, amatly artykmaç bahasy we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bolan köp kärhanalar bilen uzak möhletli gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Customershli müşderilere iş görmäge, derňemäge we gepleşik geçirmäge tüýs ýürekden garşylaýarys.

köpräk oka

domeniňizi gözläň

“Mirum est notare quam littera gIt”, okyjynyň ýerleşişine seredeniňde sahypanyň okalýan mazmuny bilen ünsüni özüne çekjekdigi köpden bäri subut edilen hakykat.